IPZZ-240 Karen Kaede bị gã trưởng phòng dê xồm cưỡng hiếp.