Giáo viên dạy nấu ăn dâm dê và nữ học viên đê tiện.