MIDE-742 Chơi con bạn thân khác giới Shouko Takahashi.