Bộ ba nhân viên công sở nên nhau ngay tại công ty.