JUL-955 Bí mật cắm sừng chồng mà Kana Mito trôn giấu kín.